HTML Blog Setting -

ચાલતી પટ્ટી

શિક્ષક-શિષ્યનો સંબંધ ત્યારે જ શરુ થાય છે જ્યારે બાળકનુ નામ શિક્ષકના હ્રદયરુપી રજિસ્ટરમા નોંધાય છે.-કે.બી.પટેલ~ એ જ લોકો આખરે ફાવી ગયા જે સમયસર બીજને વાવી ગયા.~ રેખાઓમાં રહ્યો અડોઅડ બિંદુઓનો ફાળો મંજિલ બીજું કાઇ નથી,બસ પગલાનો સરવાળો.~ પુસ્તક કરતાં વધારે જીવે એવી કોઈ ઇમારત માનવી બાંધી શકતો નથી.~ ધીમા જવામાં વાંધો નથી,વાંધો ઊભા રહી જવામાં છે.~ લોંખંડ ભલે ગરમ થાય ,પરંતુ હથોડાએ તો ઠંડુ જ રહેવું જોઈએ.~ વર્તમાન જ સાચો સમય છે,બીજા બધા સમય તો માત્ર ભ્રમ છે.~ દરેક કામમાં જોખમ હોય છે,પરંતુ કશું નહીં કરવામાં મોટું જોખમ હોય છે.~ પ્રેરણા એ પ્રિપેઈડ રિચાર્જ કૂપન છે.~ આપનો દ્રષ્ટિકોણ જ પ્રેરણા બને છે.~ શબ્દો કોઈને મારી શકે છે,તો તારી પણ શકે છે.~ જીવન જીતવાની નહીં,પણ જીવવાની વસ્તુ છે.~ ગુસ્સો કરવો સહેલો છે,પણ શાંત રહેવું અઘરું છે.~ સૌથી ઓછું ખર્ચાળ મનોરંજન શ્રેષ્ઠ પુસ્તકોમાંથી મળે છે અને તે કાયમી હોય છે. "Arise,Awake and NOT To STOP Till The GOAL is Reached ”- Swami Vivekananda."

10 જુલાઈ, 2016

USEFULL FULL FORMS FOR COMPUTER &Keyboard Short cuts


USEFULL FULL FORMS FOR COMPUTER

Full Form Of Some technical Words

◆ VIRUS - Vital Information Resource
UnderSeized.
◆ 3G -3rd Generation.
◆ GSM - Global System for Mobile
Communication.
◆ CDMA - Code Divison Multiple
Access.
◆ UMTS - Universal MobileTelecommunication
System.
◆ SIM - Subscriber Identity Module .
◆ AVI = Audio Video Interleave
◆ RTS = Real Time Streaming
◆ SIS = Symbian
OS Installer File
◆ AMR = Adaptive Multi-Rate Codec
◆ JAR = Java Archive
◆ JAD = Java Application Descriptor
◆ 3GPP = 3rd Generation Partnership Project
◆ 3GP = 3rd Generation Project
◆ MP3 = MPEG player lll
◆ MP4 = MPEG-4 video file
◆ AAC = Advanced Audio Coding
◆ GIF= Graphic InterchangeableFormat
◆ JPEG = Joint Photographic Expert Group
◆ BMP = Bitmap
◆ SWF = Shock Wave Flash
◆ WMV = Windows Media Video
◆ WMA = Windows Media Audio
◆ WAV = Waveform Audio
◆ PNG = Portable Network Graphics
◆ DOC =Document (MicrosoftCorporation)
◆ PDF = Portable Document Format
◆ M3G = Mobile 3D Graphics
◆ M4A = MPEG-4 Audio File
◆ NTH = Nokia Theme (series 40)
◆ THM = Themes (Sony Ericsson)
◆ MMF =
Synthetic Music Mobile Application File


◆ NRT = Nokia Ringtone
◆ XMF = Extensible Music File
◆ WBMP = Wireless Bitmap Image
◆ DVX = DivX Video
◆ HTML = Hyper Text Markup Language
◆ WML =
Wireless Markup Language
◆ CD -Compact Disk.
◆ DVD - Digital Versatile Disk.
◆ CRT - Cathode Ray Tube.
◆ DAT - Digital Audio Tape.
◆ DOS - Disk Operating System.
◆ GUI -Graphical
User Interface.
◆ HTTP - Hyper Text Transfer Protocol.
◆ IP - Internet Protocol.
◆ ISP - Internet Service Provider.
◆ TCP - Transmission Control Protocol.
◆ UPS - UninterruptiblePower Supply.
◆ HSDPA -High Speed Downlink PacketAccess.
◆ EDGE - Enhanced Data Rate for
◆ GSM- [GlobalSystem for Mobile
Communication]
Evolution.
◆ VHF - Very High Frequency.
◆ UHF - Ultra High Frequency.
◆ GPRS - General
PacketRadio Service.
◆ WAP - Wireless ApplicationProtocol.
◆ TCP - Transmission ControlProtocol.
◆ ARPANET - Advanced Research Project
Agency Network.
◆ IBM - International Business Machines.
◆ HP - Hewlett Packard.
◆ AM/FM - Amplitude/ Frequency Modulation.
◆ WLAN - Wireless Local Area Network

Very useful Keyboard Shortcut keys for Windows Computers

vcvcvcv
we are already aware of obvious keyboard shortcuts like “Alt+F4” and “Ctrl+C”, there are some obscure shortcuts which most of us tend to overlook. These keyboard shortcuts are not only useful for regular PC user but for early learners as well. So let's try it.
Windows key+D: This shortcut is the keyboard equivalent of “Show the Desktop”. It is useful for quickly minimizing every open window when someone walks in and you are doing some private work.
Keyboard Shortcuts Windows
Ctrl+Shift+Esc: This shortcut directly starts the task manager. While Alt+Ctrl+Del was used to bring out the Task Manager in Windows XP and earlier versions, in Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 and Windows 7, it just brings up the lock this computer screen.
Ctrl+Click: This shortcut is useful for opening a link in a background tab. This is useful when you have to load a page without leaving the current one.
Ctrl+C on an error dialog box to copy its contents: Suppose your computer is giving an error message and you want to copy its contents to send to the support guy, what do you do? Just press Ctrl+C while the dialog box is highlighted and its contents will be copied to your clipboard.
Ctrl+T: This keyboard shortcut opens a new tab in internet browsers.
Ctrl+Shift+T: Reopens the last closed tab.
Ctrl+Shift+N: This shortcut opens a new incognito window in Google Chrome.
Ctrl+Shift+P: Opens a new private window in Mozilla Firefox.
Ctrl+W: This shortcut closes the current tab in your browser quickly.
Ctrl+Backspace: This shortcut deletes the last word you have typed. It is useful in case you typed in a wrong word and want to delete it quickly.
Ctrl+Left or Right Arrow key: This shortcut allows you to move the cursor one word at a time instead of the default one character at a time.
Ctrl++: This shortcut allows you to zoom in web pages in web browsers. Useful when text on a web page is too small to read properly. Ctrl+Scroll wheel can also zoom in documents, file thumbnails and icons in Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 and Windows Vista.
Ctrl+-: This shortcut does the reverse of the previous shortcut.
Ctrl+0: Reset the webpage's zoom.
Ctrl+L: This shortcut allows you to quickly jump to the address bar of your web browser.
Ctrl+Shift+Delete: This shortcut opens the option to delete your browser's history, cookies, cache and other details that it stores while you browse the internet. This shortcut is extremely useful for the privacy conscious.
Ctrl+H: makes the history appear.
CTRL+B: Bold CTRL+U: Underline CTRL+I: Italic.
Ctrl+F: This keyboard shortcut opens the Find option in any program.
Ctrl+S: If you are working on a software and want to quickly save your progress, this shortcut will come in handy.
Ctrl+Home and Ctrl+End: Useful for quickly going to the top and bottom of a page.
Ctrl+P: Useful for printing the current page.
Ctrl+Tab: Cycle between tabs in your browser.
Ctrl+F5: Clears the cache and refreshes the current tab.
Alt+Double click: Open the file's properties. Alt+Enter can also be used for this.
Alt+Print Screen: takes the screenshot of the current active window as opposed to just Print Screen which takes the screenshot of the entire screen.
Alt+Select: This shortcut allows you to select rectangular blocks of text in Word processors, something that is not possible with simple select.
Alt+Tab: Useful for quickly cycling between running applications. Press along with Shift to cycle backwards.
Alt+Enter after writing the domain name in the address bar of your browser to insert .com automatically.
Shift+Enter inserts .net domain name extension.
Shift+Right click: Open alternate right click options.
Shift+Click for Yes to All and No to All: If you have a lot of dialog boxes asking yes and no question, just shift+click Yes or No on one to yes all or no all.
Windows Key+L: This shortcut locks your computer.
Windows key+M: Minimizes all the open windows.
Windows key+Pause/Break: Quickly open the system properties dialog box.
F2: Allows you to rename the selected file.
Holding Shift while inserting a device with removable storage prevents automatic run.
Space Bar: While viewing a web page in a browser, pressing space bar moves the page dow 

Shortcut Key word Download
Shortcut Key excel Download
Shortcut Key Powerpoint Download

Get Update Easy