HTML Blog Setting -

ચાલતી પટ્ટી

શિક્ષક-શિષ્યનો સંબંધ ત્યારે જ શરુ થાય છે જ્યારે બાળકનુ નામ શિક્ષકના હ્રદયરુપી રજિસ્ટરમા નોંધાય છે.-કે.બી.પટેલ~ એ જ લોકો આખરે ફાવી ગયા જે સમયસર બીજને વાવી ગયા.~ રેખાઓમાં રહ્યો અડોઅડ બિંદુઓનો ફાળો મંજિલ બીજું કાઇ નથી,બસ પગલાનો સરવાળો.~ પુસ્તક કરતાં વધારે જીવે એવી કોઈ ઇમારત માનવી બાંધી શકતો નથી.~ ધીમા જવામાં વાંધો નથી,વાંધો ઊભા રહી જવામાં છે.~ લોંખંડ ભલે ગરમ થાય ,પરંતુ હથોડાએ તો ઠંડુ જ રહેવું જોઈએ.~ વર્તમાન જ સાચો સમય છે,બીજા બધા સમય તો માત્ર ભ્રમ છે.~ દરેક કામમાં જોખમ હોય છે,પરંતુ કશું નહીં કરવામાં મોટું જોખમ હોય છે.~ પ્રેરણા એ પ્રિપેઈડ રિચાર્જ કૂપન છે.~ આપનો દ્રષ્ટિકોણ જ પ્રેરણા બને છે.~ શબ્દો કોઈને મારી શકે છે,તો તારી પણ શકે છે.~ જીવન જીતવાની નહીં,પણ જીવવાની વસ્તુ છે.~ ગુસ્સો કરવો સહેલો છે,પણ શાંત રહેવું અઘરું છે.~ સૌથી ઓછું ખર્ચાળ મનોરંજન શ્રેષ્ઠ પુસ્તકોમાંથી મળે છે અને તે કાયમી હોય છે. "Arise,Awake and NOT To STOP Till The GOAL is Reached ”- Swami Vivekananda."

HMAT / TET Exams / STUDY METRIALS

 
FAQ - આચાર્ય ભરતી ૨૦૨૩
new new new
 • આ સમિતિના સભ્યો નીચે મુજબ છે.
 • નિયામક, શાળાઓની કચેરી, ગાંધીનગર - અધ્યક્ષ, હોદ્દાની રૂએ
 • ઉપાધ્યક્ષ, સચિવશ્રી, ગુ.મા. અને ઉ.મા. બોર્ડ, ગાંધીનગર - સભ્ય
 • સરકારે નિયુક્ત કરવાના નાયબ સચિવશ્રીથી નીચલા દરજ્જાના ન હોય તેવા સિનિયર સરકારી અધિકારી- સભ્ય
 • સરકારે નિયુક્ત કરવાના બે નામાંકિત શિક્ષણશાસ્ત્રી- સભ્ય
 • સરકારે નામનિયુક્ત કરવાના શાળા સંચાલનના માન્ય એસોસિએશનના ચાર પ્રતિનિધિ - સભ્ય
 • સંયુક્ત શિક્ષણ નિયામક, ગુ.રા.,ગાંધીનગર- સભ્ય અને સભ્ય સચિવ
 • પસંદગી સમિતિના કાર્યો:-
 • જેના માટે ભરતી કરવાની હોય તેવી આચાર્યોની જગ્યાની સંખ્યા જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીઓ પાસેથી નક્કી કરવી જોઈએ. તેમ છતાં, જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીઓએ આચાર્યોની ખાલી જગ્યા ભરવા માટે માંગણા-પત્રક ભરવુ અનિવાર્ય રહેશે.
 • રાજ્યમાં બહોળો ફેલાવો ધરાવતા ગુજરાતી અને અંગ્રેજી વર્તમાનપત્રોમાં જાહેરાત દ્વારા અરજીઓ મંગાવવી જોઈશે.
 • પ્રાપ્ત થયેલ અરજીઓની ચકાસણી કરી, ઉમેદવારોના HMAT પરીક્ષાના ગુણ, શૈક્ષણિક લાયકાતોના ગુણ અને અનુભવના ગુણને ધ્યાને લઈ ઉમેદવારનું મેરીટ તૈયાર કરી તેમજ ઉમેદવારોને મેરીટના ધોરણે જિલ્લા/શાળા પસંદગી આપવી.
 • શિક્ષણ વિભાગના તા.૨૫/૦૭/૧૭ ના જાહેરનામાની જોગવાઈ ૫(૩) મુજબ મેરીટ કમ પ્રેફરન્‍સના ધોરણે ૧૫ ઉમેદવારોની યાદી શાળા પસંદગી સમિતિને ઈન્ટરવ્યુ માટે મોકલવી.
 • Apply for Grant-in-aid Principal

  ગુજરાત રાજ્ય બિનસરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં આચાર્ય માટેની ભરતી પસંદગી સમિતિ, શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પ્રસિધ્ધ થયેલ જાહેરાત અન્વયે,

  બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાના આચાર્ય ભરતી માટેનું અરજી પત્રક 2023 

  1.

  Instruction

  Download
  2.

  Advertisement

  Download
બંધારણ પ્રશ્નોત્તરી

HMAT Notification-2017

Important Dates:
*▪Starting Online Application*: 14-09-2017
*▪Last Date for Online Application:* 24-09-2017
*▪Last Date for Online Fee*: Payment: 24-09-2017
*▪Last Date for Offline Fee Payment*: via Post Office: 25-09-2017
*▪Call Letter*: 08-10-2017
*▪Exam Date:* 08-10-2017
          TAT_Paper_pdf 
Study Materials
Preliminary Exam :
 Number
Subject Total Marks Time Syllabus
Paper 1 Verbal Skill Gujarati + Verbal Skill English* 150 Marks 90 Min View
Paper 2 Quantitative Skill + Test of Reasoning (Non Quantitative) 150 Marks 90 Min View
Paper 3 General Studies** 200 Marks 2 Hours View

Total 500 Marks
* Standard of Paper 1 & 2 will be 12th Class of GSEB level.
** Standard of Paper 3 will be Graduate level.Suggested Books / Magazines
 • Economic & Regional Geography of Gujarat - by. Pro. Manjulaben Dave
  (Gujarat ni Arthik ane Pradeshik Bhugol - by Pro. Manjulaben Dave)
General Knowledge
Gujarati Language / Gujarati Grammar
 
English Grammar 
 
Maths / Reasoning

Get Update Easy