HTML Blog Setting -

ચાલતી પટ્ટી

શિક્ષક-શિષ્યનો સંબંધ ત્યારે જ શરુ થાય છે જ્યારે બાળકનુ નામ શિક્ષકના હ્રદયરુપી રજિસ્ટરમા નોંધાય છે.-કે.બી.પટેલ~ એ જ લોકો આખરે ફાવી ગયા જે સમયસર બીજને વાવી ગયા.~ રેખાઓમાં રહ્યો અડોઅડ બિંદુઓનો ફાળો મંજિલ બીજું કાઇ નથી,બસ પગલાનો સરવાળો.~ પુસ્તક કરતાં વધારે જીવે એવી કોઈ ઇમારત માનવી બાંધી શકતો નથી.~ ધીમા જવામાં વાંધો નથી,વાંધો ઊભા રહી જવામાં છે.~ લોંખંડ ભલે ગરમ થાય ,પરંતુ હથોડાએ તો ઠંડુ જ રહેવું જોઈએ.~ વર્તમાન જ સાચો સમય છે,બીજા બધા સમય તો માત્ર ભ્રમ છે.~ દરેક કામમાં જોખમ હોય છે,પરંતુ કશું નહીં કરવામાં મોટું જોખમ હોય છે.~ પ્રેરણા એ પ્રિપેઈડ રિચાર્જ કૂપન છે.~ આપનો દ્રષ્ટિકોણ જ પ્રેરણા બને છે.~ શબ્દો કોઈને મારી શકે છે,તો તારી પણ શકે છે.~ જીવન જીતવાની નહીં,પણ જીવવાની વસ્તુ છે.~ ગુસ્સો કરવો સહેલો છે,પણ શાંત રહેવું અઘરું છે.~ સૌથી ઓછું ખર્ચાળ મનોરંજન શ્રેષ્ઠ પુસ્તકોમાંથી મળે છે અને તે કાયમી હોય છે. "Arise,Awake and NOT To STOP Till The GOAL is Reached ”- Swami Vivekananda."

18 ઑક્ટોબર, 2015

How QR Code works

આજનો વિચાર

  • કમ્પેરીઝન અને કોમ્પીટીશન છોડીને કોમ્પ્રોમાઇઝ કરનાર શાંતિ પામે છે.ધરમાં કકળાટ, કંકાસ, કજીયો, સતત થયા કરે તો સમજવું કે પડતી આપણાં બારણાં ખખડાવે છે.


Computer Memory Sizes

                     Bit     =     1 Binary Digit
                                 Byte   =     8 Bit
Kilobyte  =      1024 Byte
Megabyte      =      1024 Kilobyte
Gigabyte        =      1024 Megabyte
Terabyte        =      1024 Gigabyte
Petabyte        =      1024 Terabyte
Exabyte          =      1024 Petabyte
Zettabyte       =      1024 Exabyte
Yottabyte      =      1024 Zettabyte
Brontobyte    =      1024 Yottabyte
Geopbyte      =      1024 Brontobyte
Saganbyte     =      1024 Geopbyte
Alphabyte      =      1024 Saganbyte
Kryatbyte       =      1024 Alphabyte
Amosbyte      =      1024 Kryatbyte
Pectrolbyte   =      1024 Amosbyte
Bolgerbyte    =      1024 Pectrolbyte
Sambobyte    =      1024 Bolgerbyte
Quesabyte     =      1024 Sambobyte
Kinsabyte      =      1024 Quesabyte
Rutherbyte    =      1024 Kinsabyte
Dubnibyte     =      1024 Rutherbyte
Seaborgbyte =      1024 Dubnibyte
Bohrbyte       =      1024 Seaborgbyte
Hassiubyte    =      1024 Bohrbyte
Meitnerbyte  =      1024 Hassiubyte
   Darmstadbyte      =      1024 Meitnerbyte
Roentbyte     =      1024 Darmstadbyte
                                  Coperbyte     =      1024 Roentbyte

How QR Code works

 

Symbols using the ALT key

The ALT key can help you access alt codes, or characters that aren't readily available on a normal keyboard. These codes can be used to write in foreign languages, mathematical equations, or to add fun symbols to your messages.
Symbols with the ALT key plus numbers

© Copyrighted [0169]
coeur [3]
® Reserved mark [0174]
℠ Service mark [8480]
Celsius [8451]
℅ Care of [8453]
Fahrenheit [8457]
№ Number symbol [8470]
℗ Sound recording copyright [8471]
Prescription/pharmaceutical symbol [8478]
Ω Ohm [8486]
Inverted ohm [8487]
Sunshine [9728]
Cloud [9729]
Umbrella [9730]
Snowman [9731]
Comet [9732]
Star (solid) [9733]
Star (outline) [9734]
Lightning [9735]
Thunderstorm [9736]
Sun [9737]
Ascending node [9738]
Descending node [9739]
Conjunction [9740]
Opposition [9741]
Phone (solid) [9742]
Phone (outline) 9743]
Checkbox [9744]
Ballot box [9745]
Ballot box with X [9746]
Saltire (St. Andrew's Cross) [9747]
Left-pointing index finger (solid) [9754]
Right-pointing index finger (solid) [9755]
Left-pointing index finger (outline) [9756]
Upwards-pointing index finger (outline) [9757]
Right-pointing index finger (outline) [9758]
Downwards-pointing index finger (outline) [9759]
Skull & crossbones [9760]
Caution sign [9761]
Radioactive sign [9762]
Biohazard sign [9763]
Caduceus or "Kerykeion" [9764]
Ankh [9765]
Eastern Christian cross [9766]
Chi Rho cross [9767]
Patriarchal cross [9768]
Greek cross [9769]
Crescent moon & star [9770]
Farsi symbol [9771]
Adi Shakti [9772]
Hammer & sickle [9773]
Peace sign [9774]
Yin & yang [9775]
Trigram Heaven [9776]
Trigram Lake [9777]
Trigram Fire [9778]
Trigram Thunder [9779]
Trigram Wind [9780]
Trigram Water [9781]
Trigram Mountain [9782]
Trigram Earth [9783]
Dharma wheel [9784]
Frowning face [9785]
Smiley face [9786]
Black smiley face [9787]
Waxing crescent moon [9789]
Waning crescent moon [9790]
Mercury [9791]
Venus (female symbol) [9792]
Earth symbol [9793]
Mars (male symbol) [9794]
Jupiter [9795]
Saturn [9796]
Uranus [9797]
Neptune [9798]
Pluto [9799]
Aries [9800]
Taurus [9801]
Gemini [9802]
Cancer [9803]
Leo [9804]
Virgo [9805]
Libra [9806]
Scorpio [9807]
Sagittarius [9808]
Capricorn [9809]
Aquarius [9810]
Pisces [9811]
White king [9812]
White queen [9813]
White rook [9814]
White bishop [9815]
White knight [9816]
White pawn [9817]
Black king [9818]
Black queen [9819]
Black rook [9820]
Black bishop [9821]
Black knight [9822]
Black pawn [9823]
Black spade suit [9824]
♡ Red heart suit [9825]
Red diamond suit [9826]
Black club suit (or shamrock) [9827]
Red spade suit [9828]
Black heart suit (or valentine) [9829]
Black diamond suit [9830]
Red club suit [9831]
Hot springs [9832]
Musical quarter note [9833]
Musical eighth note [9834]
Musical single bar note [9835]
Musical double bar note [9836]
Flat note [9837]
Natural note [9838]
Sharp note [9839]
Cut above [9985]
Cut here [9986]
Cut below [9987]
Scissors [9988]
Public pay phone [9990]
Film reel (tape spool) [9991]
Airport/airplane [9992]
Envelope/mail/email [9993]
Victory sign [9996]
Signature/sign here [9997]
Pencil diagonal down [9998]
Pencil [9999]
Pencil diagonal up [10000]
Checkmark [10003]
Heavy checkmark [10004]
Multiplication sign/X [100005]
Heavy multiplication sign/X [10006]
Ballot X [10007]
Heavy ballot X [10008]
Latin Roman cross [10013]
Latin cross 3D shadow [10014]
Latin cross outline [10015]
Maltese Cross [10016]
Star of David [10017]
Quotation mark single turned comma [10075]
Quotation mark single comma [10076]
Quotation mark double turned comma [10077]
Quotation mark double comma [10078]
™ Trademark [0153]
○= 777
To type pictures with keyboard symbols.
 Foreign Language Alt Codes
Ç [128]
ü [129]
é [130]
â [131]
ä [132]
à [133]
å [134]
ç [135]
ê [136]
ë [137]
è [138]
ï [139]
î [140]
ì [141]
Ä [142]
Å [143]
É [144]
æ [145]
Æ [146]
þ [0254]
Þ [0222]
ô [147]
ö [148]
ò [149]
û [150]
ù [151]
ÿ [152]
Ö [153]
Ü [154]
¢ [155]
£ [156]
á [160]
í [161]
ó [162]
ú [163]
ñ [164]
Ñ [165]
ª [166]
º [167]
¿ [168] 
Mathematical Equation Alt Codes
+ [43]
- [45]
× [0215]
÷ [0247]
 % [37]
‰ [0137]
± [241]
¼ [0188]
½ [0189]
¾ [0190]
≡ [240]
= [61]
≈ [247]
≥ [242]
≤ [243]
√ [251]
ⁿ [252]
¹ [0185]
² [0178]
³ [0179]
π [227]
° [248]
∞ [236]
µ [230]
Σ [228]
∩ [239]
⌠ [244]
⌡ [245]
 Tips
Some characters will show an ALT+Key stroke combination. This will be displayed in the lower right corner of the character map utility. In order to use this shortcut, hold down the ALT key while you type in the entire code. When you release the ALT key the glyph will appear.
Take note of zeros - they must be entered on alt codes if listed.
For laptops without number pads or number lock, go to Start > All Programs > Accessories > Ease of Access > On-Screen Keyboard, and use the virtual number pad to input Alt+Keystroke codes.
The ALT key, along with characters not available on keyboards, can also type in standard characters.
To type with special symbols you may also use transliteration tools.

Interesting GIFs...


Get Update Easy