HTML Blog Setting -

ચાલતી પટ્ટી

શિક્ષક-શિષ્યનો સંબંધ ત્યારે જ શરુ થાય છે જ્યારે બાળકનુ નામ શિક્ષકના હ્રદયરુપી રજિસ્ટરમા નોંધાય છે.-કે.બી.પટેલ~ એ જ લોકો આખરે ફાવી ગયા જે સમયસર બીજને વાવી ગયા.~ રેખાઓમાં રહ્યો અડોઅડ બિંદુઓનો ફાળો મંજિલ બીજું કાઇ નથી,બસ પગલાનો સરવાળો.~ પુસ્તક કરતાં વધારે જીવે એવી કોઈ ઇમારત માનવી બાંધી શકતો નથી.~ ધીમા જવામાં વાંધો નથી,વાંધો ઊભા રહી જવામાં છે.~ લોંખંડ ભલે ગરમ થાય ,પરંતુ હથોડાએ તો ઠંડુ જ રહેવું જોઈએ.~ વર્તમાન જ સાચો સમય છે,બીજા બધા સમય તો માત્ર ભ્રમ છે.~ દરેક કામમાં જોખમ હોય છે,પરંતુ કશું નહીં કરવામાં મોટું જોખમ હોય છે.~ પ્રેરણા એ પ્રિપેઈડ રિચાર્જ કૂપન છે.~ આપનો દ્રષ્ટિકોણ જ પ્રેરણા બને છે.~ શબ્દો કોઈને મારી શકે છે,તો તારી પણ શકે છે.~ જીવન જીતવાની નહીં,પણ જીવવાની વસ્તુ છે.~ ગુસ્સો કરવો સહેલો છે,પણ શાંત રહેવું અઘરું છે.~ સૌથી ઓછું ખર્ચાળ મનોરંજન શ્રેષ્ઠ પુસ્તકોમાંથી મળે છે અને તે કાયમી હોય છે. "Arise,Awake and NOT To STOP Till The GOAL is Reached ”- Swami Vivekananda."

29 ડિસેમ્બર, 2011

For Success

;O/TFG]\ ZC:I K[vN- ;\S<54DC[GT VG[ ;FC;P
                                                               v :JFDL lJJSFG\N
F lGXFG R}S DFO4 GCL\ DFO GLR]\ lGXFG
F V0U DGGF D];FOZG[ lCDF,I GYL G0TMP
 N]lGIFDF\ H[8,L 56 ;O/ jIlSTVM S[ DCF5]~QF YIF K[ T[DG[ ;O/TF S\. ;Z/TFYL GYL D/LP;O/TFGF DFU¶DF\ SIFZ[S T[D6[ lGQO/TFGM :JFN 56 RFbIM K[PT[D KTF\I lGZFX YIF lJGF N- lJ`JF; VG[ DSSD DGMA/GF ,LW[ T[D6[ VXSIG[ 56 XSI AGFJL NLW]\PVFJF DCFG ,MSMGL +JGIFYF H VF56G[ RMSS; lNXF VG[ UlT VF5JF 5|[Z[ K[PPPPPPPPH[DS[ v VF<A8¶ VF.Gg:8F.G4YMD; VF<JF V[l0;G4A[\HFlDG O|[\Sl,G4RF<;¶ 0FlJ¶G JU[Z[
   5ZL1FFG]\ 5|[hg8[XG V[S VF8¶ K[P VF V[S V[JL S,F K[ H[ ;C[,F.YL XLBL XSFI K[P
   At least most important  things for all these subject are revision.The more you revise more marks you will score.
   First of all fix GOAL as to what do you want to achive from effort you do  before the exam.                                                         

Get Update Easy